This is the highest mountain system on earth, the name Himalaya means the House of Snow and it consists of several parallel mountain ranges.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *